sobota 18. února 2023

VII. NEDĚLE PO EPIFANII – QUINQUAGESIMA – NEDĚLE PO DEVÍTNÍKU


Epifanie svatosti Ježíše Krista 

– láska k Otci a k bližnímČtení z třetí knihy Mojžíšovy.

Svatost Mojžíše: přítel Boží, pozvání na cestu mystiky, dlaň na tváři, aby mohl být starozákonním Janem Křtitelem, prorokem mezi Starým a Novým zákonem, který vzbuzuje touhu u židů po přijetí plnosti zákona, nového "Duchem svatým a poznáním Boha Otce tváří v tvář" Mojžíše – Ježíše Krista.


Hospodin řekl Mojžíšovi: 

"Mluv k celému společenství izraelských synů a řekni jim: Buďte svatí, poněvadž já, Hospodin, váš Bůh, jsem svatý! 
K svému bratru neměj nenávist, ale otevřeně ho napomeň, aby ses kvůli němu neobtížil hříchem. Nemsti se, nechovej proti svým krajanům zášť, ale miluj svého bližního jako sebe. Já jsem Hospodin!"

Takto volá Mojžíš ve skalní rozsedlině, v místě, jež nám přibližuje lůno Abrahámovo i rozsedlinu, jeskyni kalvárské skály i Božího hrobu zmrtvýchvstání Ježíšova.

Hospodin je milosrdný a milostivy. 

Veleb, duše má, Hospodina, vše, co je ve mně, veleb jeho svaté jméno! Veleb, duše má, Hospodina a nezapomeň na žádné z jeho dobrodiní! 

On odpouští všechny tvé viny, on léčí všechny tvé neduhy. On vykupuje tvůj život ze záhuby, on tě věnčí láskou a slitováním.

Hospodin je milosrdný a milostivý, shovívavý a nadmíru dobrotivý. Nejedná s námi podle našich hříchů ani podle našich vin nám neodplácí. 

Jak vzdálen je východ od západu, tak vzdaluje od nás naše nepravosti. Jako se smilovává otec nad syny, tak se smilovává Hospodin nad těmi, kdo se ho bojí. 


Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům. 

Pravý život nedává Mojžíš ani jeruzalémský chrám. Plné přátelství s Bohem Otcem, možnost uvidět Jej tváří v tvář dává Ježíš v Duchu svatém, ve všeobecné, univerzální katolické Církvi
Bratři! 
    Nevíte, že jste Božím chrámem a že ve vás bydlí Boží Duch? Kdo by ničil Boží chrám, toho zničí Bůh. Neboť Boží chrám je svatý, a ten chrám jste vy! 
Ať se nikdo neklame! Domnívá-li se někdo z vás, že je moudrý, jak to chce tento svět, musí se napřed stát "pošetilým". 
    Jenom tak se stane moudrým. Moudrost totiž, jak ji chce tento svět, je v očích Božích pošetilost. Stojí přece v Písmě: 'Bůh chytá moudré do jejich chytráctví', a dále: 'Pán zná plány moudrých: nejsou k ničemu.' 
    Proto ať se nikdo nechlubí lidmi. Všecko je přece vaše: Pavel, Apollos i Petr, svět, život i smrt, to, co už tady je, i to, co teprve přijde, všecko je vaše. Vy však patříte Kristu a Kristus Bohu. 


Slova svatého evangelia podle Matouše. 

Sám Ježíš nás vyučuje o cestě k přijetí Vtělení Boží lásky, jíž je On sám. Nikoli Písmo svaté, ale slova Písma pronášená v Jeho v Duchu v Jeho Církvi. - Vede nás k Svatému přijímání svého těla a krve při Jeho oběti mše svaté.


Ježíš řekl svým učedníkům: 
    "Slyšeli jste, že bylo řečeno: 'Oko za oko a zub za zub'. Ale já vám říkám: Neodporujte zlému. Spíše naopak: Když tě někdo udeří na pravou tvář, nastav mu i druhou; a tomu, kdo se chce s tebou soudit a vzít tvé šaty, ( tomu ) nech i plášť; a když tě někdo nutí, abys ho doprovázel jednu míli, jdi s ním dvě. Tomu, kdo tě prosí, dej, a od toho, kdo si chce od tebe vypůjčit, se neodvracej. 
    Slyšeli jste, že bylo řečeno: 'Miluj svého bližního' a měj v nenávisti svého nepřítele. Ale já vám říkám: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují. Tak budete syny svého nebeského Otce, neboť on dává vycházet svému slunci pro zlé i pro dobré a sesílá déšť spravedlivým i nespravedlivým. 
    Jestliže tedy milujete ty, kdo milují vás, jakou budete mít odměnu? Copak to nedělají i celníci? A jestliže pozdravujete své bratry, co tím děláte zvláštního? Copak to nedělají i pohané? Vy však buďte dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec."