sobota 5. ledna 2019

Slavnost Zjevení Páně

KOMENTÁŘ K NEDĚLNÍM TEXTŮM MŠE SVATÉ PODLE MYŠLENEK PAPEŽE BENEDIKTA XVI.
Mudrci si mohli říci: zvládneme to sami, nepotřebujeme nikoho, aby se tak - podle naší dnešní mentality - vyhnuli každému "směšování" vědy a Božího Slova. Mudrci naopak naslouchali proroctvím a přijali je. A jakmile se vydali na cestu k Betlému, opět spatřili hvězdu jakoby na potvrzení dokonalé harmonie mezi lidským hledáním a božskou pravdou, harmonie, která naplnila radostí jejich srdce autentických mudrců. "Jakmile uviděli hvězdu, zaradovali se nevýslovnou radostí." Vrcholem cesty jejich hledání bylo, když se ocitli před "dítětem a jeho matkou Marií". Evangelium praví, že "padli na zem a klaněli se mu". Mohli by být zklamáni, ba dokonce pohoršeni. Avšak jakožto velcí mudrci byli otevřeni pro tajemství, které se zjevuje překvapivým způsobem. Svými symbolickými dary dokázali, že v Ježíši uznávají krále a Božího Syna.

(Z promluvy Svatého otce Benedikta XVI. před Angelus Domini, náměstí svatého Petra , 6. ledna AD MMX;https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=12265)

SVATÁ LITURGIE V RITU ANTIQUIOR:

Dnešním večerem začíná noční bdění. Na jeho počátku světí biskup či kněz podle tradičního Rituálu zvláštním obřadem vodu. Přípravnou modlitbou k požehnání zasahuje do přirozenosti vody ("Exorcizo te, creatura aquae."), zbavuje ji démonů, očišťuje, připravuje k posvěcení a požehnání.

Zaznívají njeprve žalmové písně (officium), pak Církev vzývá světce, jednotlivě i s jejich "doprovodem" (comitatus), tedy se všemi, kdo do jednotlivých kategorií svatosti náležejí (mučedníci, pastýři, vyznavači, panny, spolu s těmi, kdo jsou či nejsou kanonizováni a patří do jejich "nebeského kůru").

Na samotné požehnání vody, doprovázené exorcismy, připravuje Boží slovo: čtení z knihy Numerí, které přenáší recitací či zpěvem podjáhen nebo akolyta, zpěv, slova Ježíšova z následujícího evangelia, zpěv s aleluja o Božím hlasu nad vodami a evangelium podle sepsání svatého Jana, v němž Ježíš volá v den slavnosti, aby všichni – a jsou přítomni i pohané a proselyté – přišli a čerpali z pramene svatého srdce.

Po požehnání vody žehná celebrant kadidlo a křídu.

Při mši svaté v den slavnosti se čte z proroctví evangelisty Starého zákona:

 Králové z Tharsu a ostrovů budou obětovat dary, dary přinesou králové z Arábie a Sáby, všichni králové země se mu budou klanět a sloužit.

Tharsos, Taršíš, se nachází na západě dnešního Španělska, ostrovy jsou západní – vzhledem k poloze Svaté země – obydlená území ve Středozemním moři, kam se vydávali mořeplavci, obchodníci a misionáři a odkud také přijížděli do Svaté země. Zlomový příjezd byla letniční pouť po zmrtvýchvstání Ježíše Krista v Jeruzalémě, kdy se začalo plnit slovo proroka Izaiáše o slávě Jeruzaléma ze závěru jeho knihy.

Dary z Arábie jsou naopak dary z východu, přinesené do Svaté země arabskými obyvateli Saudské pouště a ostatních "arab", pouští, z míst, která jsou u proroka jmenována: z Midjanu, z Efy, ze Sáby (jižní Arábie), Kedaru, Nabajotu (sever Saudské Arábie).

Splnilo se – slovem o příchodu národů ze Západu a Východu slovo našeho Spasitele Ježíše, že přijdou ze světových stran pohané a sednou na knížecích stolcích dvanácti Jakubových kmenů.

Seslání Ducha Svatého o Letnicích v Jeruzalémě je klíčem k pochopení apoteózy Jeruzaléma, kterou podává v oněch závěrečných kapitolách svatý Izaiáše. Jiné – paklíče - vedou k antisemitismu a k sionismu při výkladu této posvátné prorocké knihy.

Evangelium prvního ze tří dní slavnosti Epifanie našeho Pána Ježíše Krista popisuje první stupeň naplnění slov proroka Izaiáše, předstupeň Letnic Otce a Ježíše, Syna Božího.
Od Východu přicházejí tři mágové. Reprezentují pohanství, "arabskou kulturu" a ostatní kultury Východu spolu s jejich vírou v jediného Boha organicky spojenou s jejich vědeckým poznáváním Boha a světa – "vznešenou astrologii".

Trojjediný Bůh si používá modlářské náboženství a vědu, aby přiváděl všechny národy k poznání svého narozeného Syna v Betlémě, k úctě vůči Němu a k víře, že On je židovským Mesiášem poslaným pro osvobození všech národů z temnoty, v níž jako zlý král Herodes všichni spočívají.

LITURGICKÁ MEŠNÍ ČTENÍ V MISÁLU PAPEŽE PAVLA VI.:

Národy budou kráčet v tvém světle a králové v tvé vycházející záři...všichni ze Sáby, přinesou zlato a kadidlo, rozhlásí Hospodinovu slávu. 

Čtení z knihy proroka IzaiášeBože, svěř králi svou pravomoc, svou spravedlnost královskému synu. Ať vládne tvému lidu spravedlivě, nestranně tvým ubohým. 

Žalm Bože, svěř králi

Bratři!
    Slyšeli jste, že Bůh mě pověřil pracovat pro vás na díle milosti. Ve zjevení mi totiž bylo oznámeno to tajemství
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Efesanům


Vstoupili do domu a spatřili dítě s jeho matkou Marií, padli na zem a klaněli se mu. Otevřeli své pokladnice a obětovali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. 


Slova svatého evangelia podle Matouše


;
Otec Vladimír MikulicaMODLITBA PO SVATÉM PŘIJÍMÁNÍ


Tvá slova dnešní liturgie,
Ježíši nechávající si vzdát poctu od pohanů,
vyslovují prorockým činem jako činíval svatý Ezechiel
proroctví o Tvém Božím původu a božské přirozenosti:
Arabové, pohané a astrologové prorokují!
- "Jsi Boží Syn!"
Podávají proroctví o Tvé oběti na kříž za ně
a za židovské pastýře a lid;
dar kadidla svědčí o vůni "přidané" k oběti
- lidská liturgie naznačuje, že se skutečně stává božskou:
zabitý obětní beránek vydává líbeznou vůni vzkříšení,
které se naplnilo třetího dne po Tvé smrti na kříži;
proroctví o plnosti Tvé oběti:
ženy z Tvé rodící se Církve
jako oni tři dárci z Východu
přinášejí o nedělním jitru Tvého zmrtvýchvstání
vonné balzámy, "myrhu" jako dar na Tvé mrtvé tělo
ve chvíli, kdy je již Duchem Božím vzkříšeno.

Amen.