pátek 3. dubna 2020

KOMENTÁŘ K NEDĚLNÍM TEXTŮM MŠE SVATÉ PODLE MYŠLENEK PAPEŽE BENEDIKTA XVI.

6. NEDĚLE POSTNÍ – PAŠIJOVÁ, KVĚTNÁ NEDĚLE

Neděle květů Ježíšovy lásky
Rok za rokem nám evangelium Květné neděle vypráví o Ježíšově vjezdu do Jeruzaléma, uvedl své zamyšlení nad textem pašijí, letos zpívaných podle sepsání svatého Matouše Svatý otec Benedikt XVI. Spolu se svými učedníky a s rostoucím zástupem poutníků vystoupil z Galilejské nížiny do Svatého města. Evangelisté nám jako tři stupně tohoto výstupu podali tři Ježíšovy předpovědi Jeho Utrpení, což zároveň naznačuje onen vnitřní výstup, ke kterému dochází při tomto putování. Ježíš je na cestě ke chrámu, k místu, na kterém - jak praví Deuteronomium - Bůh chtěl, „aby přebývalo jeho jméno“. Bůh, který stvořil nebe a zemi, si dal jméno, a učinil, aby jej lidé mohli oslovovat, ba dokonce se jej takřka dotýkat. Žádné místo Jej nemůže pojmout a přesto nebo právě proto si On sám dává místo a jméno, aby On osobně, pravý Bůh, mohl být uctíván jako Bůh mezi námi. Z vyprávění o dvanáctiletém Ježíšovi víme, že nazýval chrám domem svého Otce, svým domovem. Nyní do tohoto chrámu opět přichází, ale jeho cesta vede dále: posledním cílem jeho výstupu je Kříž. Je to výstup, jenž je v Listě Židům popisován jako výstup do svatyně, kterou nepostavil člověk, před tvář Boha. Výstup až k Bohu vede skrze Kříž. Je to výstup „lásky až do krajnosti“, kde je pravá hora Boží, definitivní místo setkání Boha a člověka.
Letošní postní doba a letošní Květná neděle se svým skrytým působením dotýkají každého člověka na naší planetě. “Zastavení se” tohoto světa, které působí pandemie, může být pochopitelné jen pro toho, kdo vnímá vnitřní děje ve světě – a to je dění skryté a odhalující se tomu, kdo si vyprosil, kdo přijal, nezasloužený dar víry v Ježíše Krista, Božího Syna. Ten Jej, podobně jako před dvěma tisíci lety, vítá spolu se zástupy věřících oním “Hosanna Ježíši, Vládci nad dobrem a zlem!”, jak jej svým vyznáním víry provázely zástupy věřících do města, které se chystalo vyslance Božího milosrdenství ztrestat smrtí – a být svou nevěrou v Něj ztrestáno.
O. Vladimír Mikulica