pátek 25. prosince 2020

LETOŠNÍ VÁNOCE: SVĚTLO V TEMNOTÁCH


BETLÉM

v němž se zrodil Ježíš

Pán a Král, Bůh, Mesiáš, 
at' se v našich duších stane 
jeskyní a chrámem Ducha 
postaveným na Kříži:

Ježíš je Chléb života.


Vyprošuje a žehná O. Vladimír

eskyně svatého Jeronýma v betlémské bazilice Narození Páně


LETOŠNÍ VÁNOCE: SVĚTLO V TEMNOTÁCH

Spíš než nějaké otřepané fráze v adventním přání: št'astné a veselé Vánoce, očekáváme laskavé a posilující slovo, přání štěstí a klidu v duši, které má "KLÍČ", které se dá otevřít a tak najít v této situaci střídajících se karanténních omezení a napjatých "trochuuvolnění". skutečně oporu a posilu, bezpečí a cestu k řešení problémú v nás a okolo nás.

Žijeme už skoro rok v určité formě válečného stavu.

Životy našich blízkých a milovaných případně i naše životy jsou v ohrožení.

Je ohroženo naše živobytí.

Nemáme jistotu, zda svěřené uživíme.

Nemáme jistotu, zda nás "uživí" naši zaměstnavatelé. Zda neztratíme práci, zdroj příjmů.

Jsme omezováni v mnohých věcech, ale nejnebezpečnější je omezení, které se týká spásy duší: účast na mši svaté, na svátostech.

Vrcholem je nejistota, zda ve chvíli umírání budeme moci přijmout viatikum, zaopatření svátostmi.

Znám své myšlenky, které mám o vás – praví Pán, Bůh – to, co zamýšlím pro vaše blaho, a ne pro utrpení: dát vám budoucnost plnou naděje. Budete mě hledat, a naleznete mě, budete-li mě hledat celým svým srdcem.

Toto Boží slovo – i když je ze Starého zákona – je Božím slovem pro současnou situaci.

Událostmi, které jsou spojeny s pandemií, k nám velmi jasně hovoří sám Duch Svatý:

Nejsme často schopni slyšet Jeho hlas.

Přirozeně jsme schopni ještě porozumět tomu, co se okolo nás děje, a jaké jsou příčiny a následky. To si můžeme i odvozovat z podobných událostí v dějinách světa.

Avšak pochopení smyslu a porozumění, co po nás Duch Boží žádá, vyžaduje k tomu, abychom porozuměli, hlubší pohled na dějiny. Ten, který se křesťanské děti učí už od první třídy v biblické dějepravě, v katechismu:

Pohled na základní dvě říše, které tu jsou stále a intenzivně duchovně přítomny: říše temna a říše světla.

To že se hroutí v této přelomové době dokonce několik soustátí a že jsou všechny říše ohroženy ve své existenci ekonomicky, vojensky a politicky je varováním: spojily se a spojili jsme se s duchovní říší temna.

Nastává opět období, kdy se "hroutily, otřásaly říše", jak zpívá Žalmista.

Proč? Především a zásadně z duchovních a tím morálních důvodů.

Jeden náš slavný moravský podnikatel řekl, že neexistuje ekonomická krize. Existuje jen krize morálky zaměstnavatele a zaměstnance.

A to platí na prvním místě v duchovní oblasti. Neexistuje krize člověka. Existuje pouze hřích člověka vůči Trojjedinému Bohu a trest za něj - ztráta Ráje, vyhnání z Ráje.

Vyhnání Adama a Evy pro jejich nevěru a vzpouru proti milujícímu Bohu, odtržení se od Něj, odtržení se od Lásky, i od Spravedlnosti, která se projevila už při zákazu pojíst ovoce ze stromu uprostřed Ráje; a tak svévolné odloučení se od Harmonie, Pravdy, Krásy, kterou je On, jenž se s nimi takto stýkal v Ráji,

Toužíme po Ráji, toužíme po návratu k Bohu. Každý člověk. Dokonce můžeme u bojovných ateistů či pronásledovatelů Církve nebo odpůrců Ježíše Krista vidět zvláštní horlivost, někdy i intenzivnější než u ostatních, žít v Ráji, udělat ráj na zemi, za oplocením svých domů a vil, ve vlastní rodině, v ekologické rezervaci, ve společenství /kolik náboženských sekt vzniklo z této touhy, třebas ekonomicky či jinak zneužívané!/

Jak se vrátit do Ráje?

Na toto odpovídá – naplněný Duchem Svatým - o Letnicích svatý papež Petr, když se jej ti, kdo vidí působení Ducha Božího, ptají, co mají dělat:

Zachraňte se z tohoto zvráceného pokolení! ... Obraťte se a dejte se pokřtít ve jméno Ježíše Krista, aby vám byly odpuštěny hříchy, a jako dar dostanete Ducha Svatého!

- Poznat Ježíše Krista, poznat v Něm přemožitele hříchu, smrti a nemocí. Dát se pokřtít. Křest je vyznáním jeho moci nad nebem a zemí. Proto je i základním lékem na ohrožení, v němž se nacházíme:

Ve křtu je skryto tajemství obětní smrti a zmrtvýchvstání Ježíše Krista: Trojjediný Bůh zachraňuje lidskou duši pro věčný život.

Vyvádí z temnoty hříchu a chrání před destruktívní moci říše temna.

Přivádí na bezpečné místo v Církvi, v duchovním a pozemském společenství, které má všechny prostředky k tomu, aby se ubránilo říši temnoty.

Pro nás, kteří jsme pokřtěni, je pandemie a z ní vyplývající další krize, zkouškou naší víry, prověřením zda skutečně v tajemství křtu žijeme, zda slyšíme varovný hlas Ducha Božího pokaždé, kdy bychom ustoupili a nechali se svést říší zla.

Ovoce svedení je snadno poznatelné: strach ze smrti, upřednostňování pozemské záchrany před spásou duše, vlažnost v modlitbě a ve službě víry bližním. Pak následuje, jako opak přikázání lásky k Bohu a bližnímu pád do vášní, neřestí, závislostí,... oslabení psychického a tělesného zdraví.

A tady duchovní zbraně zná každý z nás: jsou to svátosti. Proto je tak nesmírně důležité nenechat si uzavřít tento přístup ke světlu v temnotách: k Ježíši Kristu, Pánu nad dobrem i zlem.


Za to se modlím pro Vás, pro Vaše rodiny, pro náš národ a pro všechny, kdo jsou na celém světě zasaženi utrpením nebo v ohroženi spásy své duše,

a vyprošuji všem kněžské požehnání


O. Vladimír Mikulica