středa 2. prosince 2020

MODLITBA ZA UZDRAVENÍ OTCE ARCIBISKUPA JANA

Bože, náš nejlaskavější Otče! Ty jsi z lásky stvořil svět, stvořil jsi člověka, dal jsi mu dar své božské lásky - svobodnou vůli rozhodovat se pro Tebe i proti Tobě. Adam podlehl pokušení satana, zhřešil pýchou, neposlušností vůči Tobě a ztratil rajský život. Vedl jsi člověka k návratu do Ráje, vyššího než zakoušel Adam, když jsi připravoval příchod Vykupitele, svého Syna Ježíše Krista, svým slovem v kázání vyznavačů Jeho příchodu a Jeho proroků. On svým obětním utrpením na kříži za naše hříchy vykoupil a svým zmrtvýchvstáním navěky spasil ty, kdo v Něj v Církvi uvěřili, dali se pokřtít a žijí v zasvěcení Jemu. 

Tak jsi také povolal své své služebníky, blahoslaven a svaté, tak jsi povolal i svého služebníka Otce arcibiskupa  Antonína Cyrila Stojana. On je nyní u Tebe přímluvcem arcidiecéze, biskupů, kněží a lidu, jež miloval, miluje a věříme že se za své nyní u Tebe pamatuje.

Proto se obracíme s prosbou na něj, aby se u Tebe přimlouval: Uzdrav našeho olomouckého arcibiskupa Otce Jana Graubnera.

Na přímluvu našeho arcipastýře Antonína Cyrila nám, prosíme Tě, dopřej milost, abychom ho směli uctívat jako světce, kterého jsi oslavil i zázrakem. Bože, oslav své jméno skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Svatá Panno Maria, Matko Církve a Královno kněží, oroduj za něj! Svatí Cyrile a Metoději, ochráncové své arcidiecéze, orodujte za něj!