neděle 25. dubna 2021

Vzor Dobrého pastýře


                                               Nedělní dopis
Ježíš řekl: 
   "Já jsem pastýř dobrý. Dobrý pastýř dává za ovce svůj život. Kdo je najatý za mzdu a není pastýř a jemuž ovce nepatří, jak vidí přicházet vlka, opouští ovce a dává se na útěk, a vlk je uchvacuje a rozhání. Vždyť je najatý za mzdu a na ovcích mu nezáleží. 
   Já jsem dobrý pastýř; znám svoje ovce a moje ovce znají mne, jako mne zná Otec a já znám Otce; a za ovce dávám svůj život. Mám i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince. 
   Také ty musím přivést a uposlechnou mého hlasu a bude jen jedno stádce, jen jeden pastýř. --
   Proto mě Otec miluje, že dávám svůj život, a zase ho přijmu nazpátek. Nikdo mi ho nemůže vzít, ale já ho dávám sám od sebe. Mám moc život dát a mám moc zase ho přijmout. Takový příkaz jsem dostal od svého Otce."

Můžeme si představit našeho Přítele a Pána Ježíše Krista, když pronáší podobenství o sobě, jako Dobrém pastýři, že mohlo stačit, aby pokynul svým posluchačům, a ti aby pozdvihli oči a uviděli blízko či v dáli velká stáda bravu spolu s jejich pastýři. Tito pastýři byli se svými stády sžití, trávili s nimi celý den, na noc jim nacházeli úkryt v jeskyních či ohradách a spali v jejich blízkosti. Obětaví pastýři. Ježíš ukazuje na vůdcovství pastýřů, základní princip autority ve společnosti. V jiných oblastech se "pastýři" nazývají různě: ředitel banky, ředitel školy, vedoucí provozu, velící důstojník v armádě, senátor, poslanec, člen vlády, premiér, prezident. A tady nám před očima zcela jasně vyvstává rozdíl mezi Ježíšem – Dobrým pastýřem – a ostatními představiteli, kteří božské dokonalosti nedosahují. Ihned můžeme porozumět, proč Ježíš, náš Pán, ke slovu o pastýřích připojuje varování o těch, kteří zdaleka nejsou nezištní. Vykonávají svou vůdcovskou úlohu pro peníze či jiný osobní zisk, a na rozdíl od jiných pastýřů, kteří neopouštějí své stádo, jsou schopni kvůli penězům a konzumním pozemským požitkům své stádo, své podřízené, zaprodat. Jak moudré a prozíravé jsou ty politické a ekonomické systémy, kde specifická , vybraná, péče o podřízené není odměnována penězi. Tak například římští antičtí senátoři vykonávali své úřady zcela zdarma.

Daleko horší stupen zpronevěření se péči o svěřené, je úloha vlka, o níž Ježíš, náš Spasitel, dnes mluví. To již nejsou pouze lidé, představitelé států, armády, resortů, milující peníze a konzumní životní styl, pro nějž okrádají, obelhávají a vykořistují své podřízené. Jsou to lidé ve vysokých funkcích, až dábelsky posedlí touhou po ovládání druhých a zabíjení těch, kdo jim kladou překážky. Milují válečnou propagandu a mašinerii. V posledku jako řešení svých problémů chtějí válku.

Jak se chránit před slabošskými obchodníky a zlými vlky?

Odpověd¨¨z dnešního evangelia zní: "Vstup do ovčince, žij plně v Církvi, kde ovce znají hlas Dobrého pastýře. Znají jej ti, kdo s Ním byli od počátku Jeho veřejné činnosti, kdo byli svědky Jeho zmrtvýchvstání.- a pak ti, kteří těmto svědkům uvěřili, že Ježíš třetího dne vstal z mrtvých - Ježíš. náš Vykupitel, který říká: "Já za své ovce dávám svůj život". To je pro všechny, kdo žijí v ovčinci, nejlepší průprava, být na kterémkoli místě ve společnosti dobrým pastýřem, podle srdce Ježíšova. Kdo k tomu může lépe formovat osobnost člověka, než Ježíš Kristus, Boží Syn, který nás svou obětní smrtí na kříži osvobodil od moci nevěrného obchodníka a zlého válečníka?


K této formaci a k modlitbě za tuto formaci pro sebe a pro naše veřejné představitele Vám ze srdce žehnám.


Otec Vladimír