sobota 14. ledna 2023

II. NEDĚLE PO EPIFANII JEŽÍŠE KRISTA NÁRODŮM

 Epifanie Nejsvětější Trojice

 

slovem a osvícením  prorokaProrok Izajáš je o této neděli předchůdcem Předchůdce Páně, vidoucím, který vidí prorockýma očima víry, co svatý Jan Křtitel uvidí osvícen vírou v Nejsvětější Trojici ve chvíli, kdy křtí Pána našeho života Ježíše v Jordánu. Vidí světlo, které sám v sobě nese: Ducha svatého.


    Hospodin mi řekl: "Jsi mým služebníkem, Izraelem, proslavím se tebou." 
Avšak nyní praví Hospodin, který si ze mě utvořil služebníka již v matčině lůně, abych zas k němu přivedl Jakuba, abych mu shromáždil Izraele. Tak jsem ve cti u Hospodina, protože Bůh můj je mou silou. 
    Řekl mi tedy: "Nestačí, že jsi mým služebníkem, abys obnovil Jakubovy kmeny a zbytky Izraele přivedl nazpět. Proto tě dám národům jako světlo, aby se spása má rozšířila až do končin země."

Nová píseň, již zazpíval svatý Izaiáš o trpícím Mesiáši, se rozvíjí ve vyznání víry svatého Jana Křtitele o našem Spasiteli: „Hle, Beránek Boží!“ To říká ten, který může pro toto vyznání a pro ochotu Ježíše pokřtít, sám o sobě slyšet předpověď v žalmu dnešní liturgie: Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli. 

Pevně jsem doufal v Hospodina, on se ke mně sklonil a vyslyšel mé volání. Novou píseň vložil mi do úst, chvalozpěv našemu Bohu. 

V obětních darech si nelibuješ, zato jsi mi otevřel uši. Celopaly a smírné oběti nežádáš, tehdy jsem řekl: "Hle, přicházím. 
 
Ve svitku knihy je o mně psáno: Rád splním tvou vůli, můj Bože, tvůj zákon je v mém nitru." 

Spravedlnost jsem zvěstoval ve velkém shromáždění, svým rtům jsem nebránil, ty to víš, Hospodine! 

Svatý apoštol Pavla píše ve svém prvním listu Korinťanům o těch, kdo jdou ve stopách svatého Jana Křtitele: křtí ve jméno Ježíš, to je ve jménu Nejsvětější Trojice, protože byli posvěceni Duchem svatým, jak připravil k očistě náš Pán při Poslední večeři své následovníky, byli Duchem Ježíšovým povoláni do stavu svatých, pokřtěných, naplněných Duchem svatým a ubírajícím se Jeho cestami – a spolu s ostatními vzývají jméno Ježíše – Pána, jak to učinil v prvním kroku víry svatý Jan, když o Něm prohlásil, že je Božím Beránkem, Obětníkem a Obětinou:


    Pavel, z Boží vůle povolaný za apoštola Ježíše Krista; a bratr Sosthenes členům církevní obce Boží v Korintě, kteří byli posvěceni v Kristu Ježíši a povoláni do stavu svatých, a také všem, kteří kdekoli vzývají jméno Pána Ježíše Krista, Pána svého i našeho. Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista. 

Všechna evangelia – a v letošním cyklu perikop čteme slovo Miláčka Páně - začínají vyprávění o veřejném životě Ježíše líčením jeho křtu v řece Jordánu, který mu uděloval Jan. Svatý Lukáš vkládá vstup Křtitele na scénu do slavnostního historického rámce. Také kniha Svatého otce Benedikta XVI „Ježíš z Nazareta“ začíná Ježíšovým křtem v Jordánu. Tato událost měla ve své době nesmírný ohlas: vždyť je tu svědek – a prostřednictvím evangelia – nespočetné množství svědků Epifanie Nejsvětější Trojice! -


    Na druhý den Jan viděl Ježíše, jak jde k němu, a řekl: "Hle, beránek Boží, který snímá hříchy světa! To je ten, o kterém jsem řekl: 'Po mně přijde ten, který má větší důstojnost, neboť byl dříve než já.' Ani já jsem ho neznal, ale proto jsem přišel křtít vodou, aby byl zjeven izraelskému národu." 
    A Jan vydal svědectví: "Viděl jsem, jak Duch sestoupil jako holubice z nebe a zůstal na něm. Ani já jsem ho neznal, ale ten, který mě poslal křtít vodou, mi řekl: 'Na koho uvidíš sestupovat Ducha a zůstávat na něm, to je ten, který křtí Duchem svatým.' 
    A já jsem to viděl a dosvědčuji: To je Syn Boží."

.

srov.: http://radiovaticana.cz/clanek.php4?id=7972

O. Vladimír MikulicaMODLITBAProrok – vidoucí

Izajáš jako Bileám, syn Beórův

zdálky Tě vidí,

Ježíši – Beránka Božího,

jenž na sebe vezme naše nepravosti.

Vidí pomazaného fótismatem -

vidí Jana Tebe křtít;

pak Tebou pokřtěného!

O svém pomazání svědčí Izajáš:

Dotkl se mne řeřavý uhlík anděla

z oltáře na pahorku oběti

Mesiáše -

a na pahorku obětní hostiny siónské.“

Svědčí i o pomazání Křtitele,

a tak o Tobě, Ježíši,

Králi proroků i Králi mesiášů!

Amen.