sobota 8. února 2020

KOMENTÁŘ K NEDĚLNÍM TEXTŮM MŠE SVATÉ PODLE MYŠLENEK PAPEŽE BENEDIKTA XVI.
V evangeliu této neděle Pán Ježíš říká svým učedníkům: "Vy jste sůl země - Vy jste světlo světa". Prostřednictvím těchto významově bohatých obrazů jim chce podat smysl jejich poslání a jejich svědectví. Sůl evokuje ve blízkovýchodní kultuře různé hodnoty jako smlouva, solidarita, život a moudrost. Světlo je prvním dílem Boha Stvořitele a je zdrojem života; samo Slovo Boží je přirovnáváno ke světlu, jak praví žalmista "Svítilnou mým nohám je tvé slovo a světlem mé stezce. A také prorok Izaiáš v dnešní liturgii říká: "Nasytíš-li svým chlebem hladového, ukojíš-li lačného, tehdy v temnotě vzejde tvé světlo, tvůj soumrak se stane poledním jasem". Moudrost v sobě zahrnuje příznivé účinky soli a světla a učedníci Páně jsou povoláni právě k tomu, aby dávali světu novou "chuť" a uchovávali jej od zkázy skrze moudrost Boha, která naplno září v tváři Syna, jenž je "světlem, které osvěcuje každého člověka". V jednotě s Ním mohou křesťané šířit uprostřed temnot indiference a egoismu světlo lásky Boží, pravou moudrost, která dává smysl existenci i činnosti lidí.