středa 12. května 2021

Neděle přikázání láskyNedělní dopis

Ježíš řekl svým učedníkům: 
   "Jako Otec miloval mne, tak já jsem miloval vás. Zůstaňte v mé lásce. Zachováte-li moje přikázání, zůstanete v mé lásce, jako jsem já zachovával přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce. 
   To jsem k vám mluvil, aby moje radost byla ve vás a aby se vaše radost naplnila. 
   To je mé přikázání: Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo za své přátele položí svůj život. 
   Vy jste moji přátelé, když děláte, co já vám ukládám. Už vás nenazývám služebníky, protože služebník neví, co dělá jeho pán. Nazval jsem vás přáteli, protože vám jsem oznámil všechno, co jsem slyšel od svého Otce. 
   Ne vy jste si vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a určil jsem vás k tomu, abyste šli a přinášeli užitek a váš užitek aby byl trvalý. Potom vám Otec dá všechno, oč ho budete prosit ve jménu mém. 
   To vám přikazuji: Milujte se navzájem."

Dnešní evangelium podle sepsání svatého Jana nám předkládá příkaz našeho Pána Ježíše Krista vzájemné lásky.

Ježíš – On sám nám projevil svou lásku až do krajnosti, jak píše o událostech na Zelený čtvrtek, Velký pátek a Neděli vzkříšení svatý evangelista Jan - vybízí k plnění tohoto přikázání v tomto evangelium výslovně třikrát.

Poprvé při Poslední večeři, když apoštolům umývá nohy. "Dal jsem Vám příklad, také vy si máte navzájem umývat nohy". Jedná se o starý zvyk orientální pohostinnosti, kdy před jídlem ti, kdo zaujali místo stolu, přijímali službu otroků, kteří jim na začátku hostiny umývali nohy. Náš Vykupitel Ježíš ovšem zdůrazňuje v tuto chvíli tajemství očisty duše od dědičného hříchu, od hříchů osobních a přijetí do společenství Božích dětí: Duše se skvějí čistotou. Ježíšovo přikázání lásky vychází z tajemství křtu; znovuzrození z vody a z Ducha Svatého. Jen ten, kdo je osvobozován od hříchu, může opravdu milovat!

Zanedlouho poté Ježíš ukládá přikázání lásky podruhé, a to když při Poslední večeři své učedníky vyučuje o osobě Ducha Svatého: "To vám přikazuji: Milujte se navzájem." Náš Pán Ježíš Kristus v tomto druhém stupni přikázání lásky svým učedníkům nařizuje, aby se nezištně milovali, když společně vycházejí na misijní cesty. Mají si prokazovat lásku a tak stvrzovat, že Ježíš je vtělená Boží láska, Boží Syn, který se za nás obětoval až do krajnosti: že On nás nejvíce v této oběti miloval a miluje.

A nakonec příkaz lásky, k níž vybízí Ježíš, náš Spasitel, nám představuje evangelista svatý Jan do třetice v závěru svého evangelia, když se svatého Petra po svém zmrtvýchvstání třikrát ptá u Tiberiadského jezera: "Šimone, synu Janův miluješ mě?"

Ptá se toho, jejž ustanovil prvním v Církvi. Jí se á šířit nezištná obětavost. V ní má zvláštní způsobem žít duch Jeho běti: v Nejsvětější oběti mše svaté.

Tímto si Ježíš, náš Pán, připravuje čisté a neposkvrněné společenství Církve plné lásky, které okusíme v dokonalosti až v nebi. Nyní je ovšem připravován Šimon Petr a tím i všichni ostatní členové Církve, aby po vylití Ducha Svatého o Letnicích začali plně žit Ježíšovo přikázání lásky, nesli jeho ovoce, aby ostatní – věřící i nevěřící – mohli o nich a tedy i o nás říci:"Podívejte, jak se milují!"K tomu Vám žehnám


Otec Vladimír