pondělí 3. května 2021

Působení Ducha Svatého Nedělní dopisJežíš řekl svým učedníkům: 
   "Já jsem pravý vinný kmen a můj Otec je vinař. Každou ratolest na mně, která nenese ovoce, odřezává, a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla ovoce ještě více. Vy jste už čistí tím slovem, které jsem k vám mluvil. Zůstaňte ve mně, a já ( zůstanu ) ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li na kmeni, tak ani vy, nezůstanete-li ve mně. 
   Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce, neboť beze mne nemůžete dělat nic. Kdo nezůstane ve mně, bude vyhozen ven jako ratolest; uschne, seberou ji, hodí do ohně - a hoří. Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li ve vás moje slova, můžete prosit, oč chcete, a dostanete to. Tím bude oslaven můj Otec, že ponesete mnoho ovoce a osvědčíte se jako moji učedníci." Podobenství o vinaři, vinném kmeni a ratolestech, které jsme od našeho Pána Ježíše nyní slyšeli, pronesl patrně již po Poslední večeři, když s učedníky sestoupil k potoku Cedron a začali stoupat do Gethsemanské zahrady. Dodneška se u Cedronského potoka nacházejí prastaré olivovníky, v okolí mohla být také vinná réva, a v této krásné scenerii cedrů, uprostřed nádherné, ztichlé noční přírody, vyjadřuje Ježíš tajemství božské osoby Ducha Svatého příměry a podobenstvími: Můj otec je vinař, Já jsem vinný kmen a vy – moji učedníci – jste moje ratolesti. Pak Ježíš rozvíjí poznání tajemství existence Ducha Svatého_ Ten působí ve světě, v učednících a vrcholně ve svátostech katolické Církve.

Ježíš, Boží Syn, povyšuje mystagogii gnostických mysterií, při nichž byl adept tajných nauk uváděn do pochopení vnitřního mystického fungování společnosti. Svým příměrem souhrnně vyjadřuje vše co řekl o Duchu Svatém při Poslední večeři ve dvou obsáhlých katechezích, jak čteme v Evangeliu podle sepsání svatého Jana. Nyní nás Ježíš podobenstvím o vinném kmeni uvádí do tajemství Nejsvětější Trojice, do tajemství života Církve v nebi a na zemi. Gnostický pokus o výklad života lidské společnosti odkazuje na snahu ukázat působení Ducha Svatého v tomto světě bez Církve. Je to první stupínek, aby všichni lidé mohli poznat, že Duch Svatý existuje, působí a vede k záchraně. Mohl bychom přirovnat toto působení ke společnosti, která byla násilím vržena do ateismu a nyní začíná hledat Boha, hledat Ducha Svatého. Jaké je překvapení mnohých tak zvaných ateistů, když si touto cestou mohou uvědomit, že k nim Duch Svatý mluví – třebas zastřeně a nedokonale – ve vnějším dění společnosti.

Všimněme si jedné věci: Než byl vylit Duch Svatý o Letnicích před dvěma tisíci lety, prožívala židovská společnost zhroucení. A oheň, krev a sloupy dýmu, jak slyšíme o přípravě na seslání Ducha Svatého u proroka Joela, začínaly předcházet míru Augustovu, po němž následovalo zhroucení antické římské společnosti, kterou až o několik století později prozařovali katoličtí císařové Římské říše, kteří pro ni přijalii a šířili nejcennější dary: život ze křtu v Nejsvětější Trojici, jak jej Ježíš, náš Pán vyjadřuje v podobenství o vinném kmeni, a nový, vyšší řád antických říší a království, postavených na tajemství katolické Církve, a nikoli gnostické společnosti.K tomu, aby se také skrze Vás šířilo tajemství křtu, aby se mnozí dali pokřtít anebo obnovili svůj křesťanský život, a k tomu, abyste šířili poznání, že každá společnost má svůj vrchol v životě katolické Církve, Vám vyprošuji požehnáníVáš Otec Vladimír