sobota 5. října 2019

Kvas sekularizované společnosti a hořčičné zrnko katolické víry

   Apoštolové prosili Pána: "Dej nám více víry!" 
   Pán řekl: "Kdybyste měli víru jako hořčičné zrnko a řekli této moruši: 'Vyrvi se i s kořeny a přesaď se do moře!', poslechla by vás. 
   Když někdo z vás má služebníka, a ten orá nebo pase, řekne mu snad, až se vrátí z pole: 'Hned pojď a sedni si ke stolu'? Spíše mu přece řekne: 'Připrav mi večeři, přepásej se a obsluhuj mě, dokud se nenajím a nenapiji. Potom můžeš jíst a pít ty.' Děkuje snad tomu služebníkovi, že udělal, co mu bylo přikázáno? 
   Tak i vy, až uděláte všechno, co vám bylo přikázáno, řekněte: 'Jsme jenom služebníci. Udělali jsme, co jsme byli povinni udělat.' " KOMENTÁŘ PAPEŽE BENEDIKTA XVI.:
Svatý otec Benedikt XVI. v roce 2005, na počátku svého pontifikátu, vybídl naše české biskupy, aby se jejich víra stávala plamenem: jako kvas ve společnosti, která přestala vnímat své pravé dění a události, jež dávají jedině řešení všech problémů: aby se jejich víra stávala kvasem sekularizované české společnosti. Zároveň byli naši biskupové papežem Benediktem vybízeni, aby byli hořčičným zrnkem. Tedy světlem víry, které je nepatrné, ale mocné. Zasahuje do společnosti jako do "života" moruše, která může být silou této víry, ač "nepatrné" – vzhledem k množství povrchně věřících – přesazena ze země do moře. Takto se může radikálně změnit život společnosti a v tomto případě místní církve, když je biskup jejím svícnem: neochvějným zastáncem katolické víry a morálky.

O. Vladimír
MODLITBA


"Násilí!" - volali v skrytu a ve svých srdcích Tví učedníci,
když vidí Tebe, Ježíši, služebníku Otce i Ducha,
konajícího jako člověk to, cos měl vykonat pro spásu lidstva,
a jako Božího Syna, jenž nese do temnoty hrobu svatého Josefa z Arimatie
dar věčného života
pro všechny, kdo vstoupí do nitra komnaty Ducha svatého,
kdo vyznají, že jsi Pán a Bůh,
kdo uvěří.
Z tohoto malého hořčičného zrnka,
z víry v Tebe těch,
kdo uviděli Tvé zjevení v oslaveném těle,
vzešlo svědectví Církve,
ratolesti a výhonky hlavy vinné révy,
vinného kmene
jímž jsi Ty – do všech národů, plemen a jazyků.
Prvním z těch, kdo jsou nositeli kvasu,
biskupové, vůdci Tvé Církve,
je svěřeno toto zrnko zdánlivě nepatrné
a přesto plné a mocné víry,
která může poručit
a učinit zázrak,
jenž přesadí konzumní společnosti
do očistných přívalů Tvého Ducha,
který ve smrti těla
dává život znovuzrozeným.
Amen.