neděle 13. října 2019

NÁDVOŘÍ POHANŮ

TROJJEDINÝ BŮH SE UKAZUJE, ZJEVUJE LIDSTVU


Když si sami promýšlíme anebo v rozhovorech s druhými, kteří jsou hledající, probíráme tajemství existence Boží, nejsme schopni světlem přirozeného poznání vstoupit do tajemství Nejsvětější Trojice. Nejsme schopni poznat prostředníka mezi Bohem a člověkem, kterým je Ježíš Kristus.
Je třeba zaměřit své hledání na Slovo, jímž se tajemství Nejsvětější Trojice zjevuje a na slovo o životě a záchraně, kterou nám Ježíš Kristus přinesl – na evangelium, které je od počátku předáváno ústně.

KDO NÁS UČÍ, JAK SE TROJJEDINÝ BŮH UKAZUJE LIDEM?

Stručná odpověď Katechismu zní: Katolická církev.

Patrně každý z nás žije ve společenství, kde naši přátelé ve víře nemají vůbec problém s takovouto odpovědí – jasnou, stručnou a výstižnou.
Někdo z nás má svůj duchovní domov jinde než "doma": Má okolo sebe v rodině ty, kdo dosud nevěří v takové míře a hloubce, aby mohli souhlasit, že strážkyní plné Boží pravdy je Církev – katolická.
Žijeme ve společnosti, která se často velmi ostře bouří proti takovým výrokům, má po ruce pomluvy na Církev:"upalování čarodějnic", "žehnání zbraní", "odpustky", nově v současném pronásledování v mediích výtky, že Církev "schvaluje, kryje či že nechává působit ty, kdo se dopouštění pedofilie", výtky, že "nepřeje sexuální lásce osob stejného pohlaví", že nepřipouští umělé potraty, vraždění starých a nemocných...

Dnešní pohřební mše svatá za spásu duše pana Karla Gotta ve Svatovítské katedrále je rovněž ukázkou tápání těch, kdo nepoznali plnou pravdu – evangelium – a pevnosti těch, kdo v evangelium uvěřili.
Slova., která jsme mohli a můžeme číst či slyšet, o magickém místě, totiž katedrále, o mši svaté na poděkování za život Karla Gotta či sebejisté vyjádření, že po smrti vede cesta do nebe, může zaznít jen z úst těch, kdo nevěří v působení Ducha Svatého, který zpřítomňuje dar spásy nabídnutý Ježíšem Kristem, naším Pánem, všem: při zaopatření svátostmi viatika: ve svátostí smíření, svátostí pomazání nemocných a v přijetí těla Kristova, v němž je pro věřícího v Něj záruka věčného života v nebi.
V kontrastu k tomuto zněla slova Otce kardinála Dominika, který jako katolický biskup vyznat tuto víru. Pro některé mohlo toto slovo zaniknout, ale zní do duší těch, kdo touží po věčné spáse.

Pan Karel Gott chodíval do kostela svatého Václava na Smíchově. Těmto jeho cestám – i přání, aby za spásu jeho duše byla sloužena mše svatá – "Requiem" - předcházela cesta jednoho z katolických bohoslovců někdy v roce 1982 k němu do bytu. Vyznal slavnému zpěvákovi svou víru ve spásu, kterou dává Ježíš Kristus. Poté, co se tento bohoslovec vrátil do semináře, vyzval k modlitbě za pana Karla Gotta, aby uvěřil.
Síla Ducha, síla této společné modlitby, o několik dní později provázela tohoto bohoslovce opět do bytu pana Karla Gotta. A přinesla ovoce. Vedla duši Karla Gotta k obrácení, k odevzdání svého života Ježíši Kristu.
- K poznání "pravdy v katolické Církvi" – té pravdy, již může nyní osobně poznávat na věčnosti.

O svátku svatého Radima AD MMXIX                            O. Vladimír Mikulica