sobota 4. ledna 2020

Slovo k nedělním textům mše svaté podle rozjímání Svatého otce Benedikta XVI.




Slavnost Zjevení Páně

Na slavnost Zjevení Páně Církev pokračuje v rozjímání a slavení mystéria narození Ježíše, Spasitele. Dnešní svátek zdůrazňuje zejména všeobecné určení a význam tohoto narození. Syn Boží, který se stal člověkem v Mariině lůně, přišel nejenom k Izraelskému lidu, reprezentovanému betlémskými pastýři, ale k celému lidstvu, reprezentovanému mudrci. Církev nás dnes vybízí, abychom rozjímali a modlili se právě ve vztahu k mudrcům a jejich putování za Mesiášem. V evangeliu jsme slyšeli, že když od východu přišli do Jeruzaléma, tázali se: „Kde je ten narozený židovský král? Uviděli jsme jeho hvězdu na východě, a proto jsme se mu přišli poklonit“. 

Jací to byli lidé a co to bylo za hvězdu? Pravděpodobně to byli učenci a zkoumali nebesa. Ne však proto, aby se snažili „vykládat“ budoucnost za pomoci hvězd a popřípadě za účelem nějakého zisku. Spíše to byli lidé, kteří hledali něco víc, hledali pravé světlo, které by bylo schopno indikovat cestu, kterou je v životě třeba se ubírat. Byli si jisti, že ve stvoření existuje něco, co bychom mohli označit jako „podpis“ Boha, podpis, který se člověk může a má snažit rozluštit. Možná, že nejlepší způsob, jak poznat tyto mudrce, je povšimnout si jejich touhy nechat se vést znameními Boha a uvažovat o tom, co najdou na své cestě. 

(z homilie Svatého otce Benedikta XVI. na Zjevení Páně, v bazilice sv. Petra 6. 1. AD 2011; zdroj: www.radiovaticana.cz)

O. Vladimír Mikulica


MODLITBA

Podpis, 
pečeť svého Otce jsi vložil na stvoření, 
Ježíši narozený v betlémské chudobě 
a navštívený jen pastýři z Izraele.
Poslání vyvoleného národa svěřuješ těm, 
kdo hledají pravdu; 
Tebe hledají Tři mudrci z Východu 
a nacházejí Tě prostřednictvím těch, 
kdo o Tobě poskytují poznání, 
jež je zbaveno životního hledání, 
či od těch, kteří chtějí z touhy po trůnu 
život Tvůj a život bližních ničit.
Děkujeme Ti za slova Svatého otce Benedikta XVI., 
jimiž nám představuje návštěvu Tří mudrců 
jako cestu za pečetí Ducha pravdy,
Tvého Ducha, který přivádí k poznání Tebe 
v lidské přirozenosti i lidské bídě: 
mudrci vyznávají, že jsi Král, jenž se měl narodit 
a vzdávají Ti hold jako Božímu Synu, 
který zemře, 
ale vstane z mrtvých. 
A vírou - zlatem, pravým bohatstvím, 
které je třeba předávat z generace na generaci, 
dodnes tato hledačská trojice svědčí o lásce, 
která se zbavuje svobody:
o Trojici Nejsvětější. 
Amen.