sobota 18. ledna 2020

KOMENTÁŘ K NEDĚLNÍM TEXTŮM MŠE SVATÉ PODLE MYŠLENEK PAPEŽE BENEDIKTA XVI.
Epifanie Nejsvětější Trojice
slovem a osvícením  proroka


Všechna evangelia – a v letošním cyklu perikop čteme slovo Miláčka Páně - začínají vyprávění o veřejném životě Ježíše líčením jeho křtu v řece Jordánu, který mu uděloval Jan. Svatý Lukáš vkládá vstup Křtitele na scénu do slavnostního historického rámce. Také kniha Svatého otce Benedikta XVI „Ježíš z Nazareta“ začíná Ježíšovým křtem v Jordánu. Tato událost měla ve své době nesmírný ohlas: vždyť je tu svědek – a prostřednictvím evangelia – nespočetné množství svědků Epifanie Nejsvětější Trojice!”

    Na druhý den Jan viděl Ježíše, jak jde k němu, a řekl: "Hle, beránek Boží, který snímá hříchy světa! To je ten, o kterém jsem řekl: 'Po mně přijde ten, který má větší důstojnost, neboť byl dříve než já.' Ani já jsem ho neznal, ale proto jsem přišel křtít vodou, aby byl zjeven izraelskému národu."
    A Jan vydal svědectví: "Viděl jsem, jak Duch sestoupil jako holubice z nebe a zůstal na něm. Ani já jsem ho neznal, ale ten, který mě poslal křtít vodou, mi řekl: 'Na koho uvidíš sestupovat Ducha a zůstávat na něm, to je ten, který křtí Duchem svatým.'
    A já jsem to viděl a dosvědčuji: To je Syn Boží."
.
O. Vladimír Mikulica


MODLITBA


Prorok – vidoucí
Izajáš jako Bileám, syn Beórův
zdálky Tě vidí,
Ježíši – Beránka Božího,
jenž na sebe vezme naše nepravosti.
Vidí pomazaného fótismatem -
vidí Jana Tebe křtít;
pak Tebou pokřtěného!
O svém pomazání svědčí Izajáš:
Dotkl se mne řeřavý uhlík anděla
z oltáře na pahorku oběti
Mesiáše -
a na pahorku obětní hostiny siónské.“
Svědčí i o pomazání Křtitele,
a tak o Tobě, Ježíši,
Králi proroků i Králi mesiášů!
Amen.